Alfred Car Hotel

Corten-Rust-Black

Alfred Car Hotel

Alfred Car Hotel 🚗
เป็นบริการรับฝากจอดรถในรูปแบบ Car hotel ที่มีบริการดูแลรถครบวงจร

งานหลังคาและงานผนังแบบ Standing Seam นั้นได้รับความนิยมและมีการทำมาใช้งานอย่างเเพร่หลายในต่างประเทศ ซึ่งมีความสวยงามในการต่อเเผ่นและเก็บงานใช้ได้ทั้งในงานหลังคา ผนังและงาน Facade