In stock

Batten

ระแนงสำเร็จรูป วัสดุทดแทนไม้ สวยงามเสมือนจริง ไม่ทำร้ายธรรมชาติ สามารถติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายในตัวอาคาร มีลักษณะเป็นเส้นรูปทรงกล่องสี่เหลี่ยมที่ทอดตัวยาว เป็นผนังอีกชั้น (Double Skin) ช่วยกันความร้อนไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้าน อีกทั้งช่วยกรองแสงแดดได้อีกชั้นหนึ่ง ทั้งยังเอื้อให้มีการไหลผ่านของอากาศและยังควบคุมการไหลเวียนของอากาศในอาคารได้

ขอใบเสนอราคา
Share this product:

ระแนงสำเร็จรูป วัสดุทดแทนไม้ สวยงามเสมือนจริง ไม่ทำร้ายธรรมชาติ สามารถติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายในตัวอาคาร มีลักษณะเป็นเส้นรูปทรงกล่องสี่เหลี่ยมที่ทอดตัวยาว เป็นผนังอีกชั้น (Double Skin) ช่วยกันความร้อนไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้าน อีกทั้งช่วยกรองแสงแดดได้อีกชั้นหนึ่ง ทั้งยังเอื้อให้มีการไหลผ่านของอากาศและยังควบคุมการไหลเวียนของอากาศในอาคารได้