Bio Galvanize

cover-banner-2

Bio Galvanize

โครงสร้างสำเร็จรูปเป็นระบบ การก่อสร้างอาคารโดยใช้โครงสร้างเหล็กแบบน๊อคดาวน์ ที่ขึ้นรูปชิ้นส่วนจากโรงงานนับเป็นโครงสร้างที่ประหยัดที่สุดของการใช้เหล็กมาขึ้นรูปโดยที่โครงสร้างทุกส่วนจะถูกออกแบบให้สอดคล้องกับการรับแรงของอาคารจริงอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกร และโครงสร้างทุกส่วนจะถูกจัดเตรียมขึ้นพร้อมทำสีให้แล้วเสร็จจากโรงงานก่อนขนส่งไปติดตั้งที่หน้างานด้วยระบบ Bolt Connection